UMOWA OCENY KONSUMENCKIEJ

WYMOGI OGÓLNE

Niniejsza umowa („Umowa”) reguluje zasady Pana/Pani postępowania, z uwzględnieniem wszelkich składanych przez Pana/Panią wniosków, w związku z korzystaniem z systemu Usług Oceny i Analizy Konsumenckiej („Usługi OAK"). Z tego systemu korzysta i oferuje go spółka Procter & Gamble oraz jej spółki zależne, powiązane, cesjonariusze, następcy prawni, oddziały, licencjodawcy, licencjobiorcy lub przedstawiciele (łącznie zwani dalej „P&G"), w ramach promocji różnorodnych produktów konsumpcyjnych, będących własnością lub wprowadzanych na rynek przez P&G. W celu udzielenia pomocy Państwu i innym konsumentom w ocenie i wyborze produktów P&G, Usługi OAK można oferować na witrynach lub stronach internetowych różnych marek P&G, a także na handlowych lub informacyjnych stronach internetowych osób trzecich.

Zamieszczając na stronie lub witrynie internetowej P&G, względnie na stronie handlowej, informacyjnej, na stronie bądź witrynie internetowej osoby trzeciej dowolny tekst, fotografię, materiał video, materiał muzyczny, nagranie dźwiękowe, dzieło, względnie inny materiał lub informację (zwane dalej „Komunikatami”), w ramach Usług OAK, Pan/Pani oświadcza i zapewnia, co następuje:

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAMIESZCZANIA MATERIAŁÓW

Zobowiązuje się Pan/Pani nie zamieszczać żadnych Komunikatów, które zawierają bądź powołują się na co najmniej jedną z poniższych treści:

 1. informacje, o których Pan/Pani wie, że są fałszywe, nieprawidłowe bądź wprowadzają w błąd;
 2. treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, względnie niestosowne językowo lub wizualnie;
 3. treści oszczercze, szkalujące lub zniesławiające;
 4. treści stanowiące naruszenie praw autorskich, patentowych, praw do znaku towarowego, tajemnicy handlowej, prawa do wizerunku, prawa do prywatności, autorskich praw osobistych, a także wszelkich innych praw osobistych lub rzeczowych osób trzecich;
 5. treści stanowiące naruszenie dowolnego aktu prawnego, ustawy, rozporządzenia, zarządzenia (z uwzględnieniem między innymi aktów prawa regulujących ochronę eksportu, ochronę konsumentów, nieuczciwą konkurencję, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz reklamę wprowadzającą w błąd);
 6. treści dotyczących, zachęcających, popierających, wskazujących na zamiar popełnienia, lub zawierających instrukcje postępowania, stanowiącego przestępstwo lub czyn niedozwolony, względnie stanowiących inne naruszenie prawa federalnego, stanowego, miejscowego lub międzynarodowego;
 7. materiałów lub treści, które są lub mogą zasadnie zostać uznane za nawoływanie do nienawiści w stosunku do dowolnej jednostki lub grupy, na tle przynależności rasowej, narodowościowej, z uwagi na płeć, poglądy, przynależność religijną, stan cywilny, orientację seksualną, poczucie tożsamości płciowej lub używany język, a także materiałów lub treści, które stanowią inne bezprawne zagrożenie lub powodują bezprawną szkodę w stosunku do dowolnej osoby, jednostki organizacyjnej, spółki lub instytucji politycznej;
 8. treści, które opisują stan zdrowia w sposób uwłaczający lub szkalujący, lub w inny sposób przedstawiają stan zdrowia w nieprawdziwym świetle;
 9. materiałów lub treści, z tytułu których otrzymał/a Pan/Pani dowolne odszkodowanie, zadośćuczynienie lub jakikolwiek wynagrodzenie od osoby trzeciej;
 10. materiałów lub treści, w których podaje się Pan/Pani za inną osobę lub inny podmiot;
 11. materiałów lub treści, mających na celu wywołanie zakłóceń lub wprowadzenie w błąd innych osób współpracujących z Usługami OAK, takich jak wielokrotne zamieszczanie analiz w celu „zmonopolizowania” forum lub zamieszczanie Komunikatów niezwiązanych z przedmiotem lub tematyką Usług OAK;
 12. stron internetowych, adresów email, informacji kontaktowych lub numerów telefonów osób trzecich; lub
 13. oprogramowania lub materiałów zawierających konie trojańskie, wirusy lub robaki komputerowe, szkodliwe kody, względnie inne programy lub pliki, które mogą uszkodzić komputer.

W ramach Usługi OAK P&G ma prawo, ale nie obowiązek do usunięcia lub odmowy zamieszczenia Komunikatu, który – według jej wyłącznego uznania – stanowi naruszenie wyżej wymienionych wskazówek lub dowolnych innych postanowień niniejszej Umowy, lub do podjęcia na dowolnej innej podstawie takich działań, jakie uzna za zasadne. P&G nie gwarantuje, że Pan/Pani będzie mieć możliwość skorzystania z jej pośrednictwa dla potrzeb edycji lub usunięcia dowolnego Komunikatu zamieszczonego przez Pana/Panią. Niniejszym uznaje Pan/Pani, że nie P&G, ale Pan/Pani ponosi odpowiedzialność za treść wszelkich Komunikatów. Ani P&G, ani osoba trzecia świadcząca usługi na jej rzecz, ani jej przedstawiciel, ani osoby zarządzające oraz pracownicy wymienionych podmiotów nie odpowiadają za prawdziwość zamieszczonych przez Pana/Panią Komunikatów.

IP ORAZ PRAWO DO PUBLICZNYCH OŚWIADCZEŃ I ZAPEWNIEŃ

Zamieszczając Komunikat, oświadcza Pan/Pani i zapewnia, że ma prawo do przesyłania Komunikatów do P&G. Ponadto oświadcza Pan/Pani i zapewnia, że Komunikat jest oryginalny, został stworzony przez Pana/Panią oraz nie zawiera żadnych materiałów ani informacji, których zamieszczenie w Komunikacie lub wykorzystanie przez P&G, w związku z korzystaniem przez P&G z Komunikatu na mocy niniejszego dokumentu, nie będzie stanowić naruszenia praw autorskich, praw do znaku towarowego, prawa do wizerunku lub prywatności, autorskich praw osobistych, względnie innych praw osobistych lub majątkowych dowolnej osoby lub jednostki, ani naruszenia żadnego aktu prawnego.

Każdy zamieszczony przez Pana/Panią Komunikat musi zawierać całość posiadanych przez Pana/Panią materiałów lub informacji, w tym między innymi, dotyczących każdego tekstu, muzyki, nagrania, ilustracji, fotografii oraz materiałów wideo. Zamieszczając Komunikat, oświadcza Pan/Pani i zapewnia, że nie zawiera on żadnych materiałów ani informacji będących przedmiotem kontroli dowolnej innej osoby poza Panem/Panią.

Ponadto oświadcza Pan/Pani, że nie zamieści żadnego Komunikatu, który zawiera imię, nazwisko, nick, nazwę użytkownika, informacje biograficzne, nagranie głosu lub ilustracje, materiały fotograficzne i wideo, portret, podobiznę lub wizerunek dowolnej osoby trzeciej oraz wszelkie inne znaki lub symbole, będące przedmiotem prawa do wizerunku osoby trzeciej (łącznie zwanymi dalej „Treściami Osobistymi Osób Trzecich”). Zamieszczając Komunikat, zapewnia Pan/Pani i gwarantuje, że nie zawiera on Treści Osobistych Osób Trzecich.

ZWOLNIENIE I PRZYZNANIE PRAW

W zamian za stosowne świadczenie wzajemne (którego należytą wysokość niniejszym Pan/Pani potwierdza) z tytułu wykorzystania zamieszczonego przez Pana/Panią Komunikatu dla potrzeb P&G w ramach Usługi OAK lub w inny sposób określony poniżej, niniejszym udziela Pan/Pani P&G niewyłącznych, obowiązujących na całym świecie, trwałych, nieodwołalnych, w pełni opłaconych, wolnych od opłat z tytułu tantiem, podlegających sublicencjonowaniu i przeniesieniu praw i licencji do używania, powielania, modyfikowania, dostosowania, publikacji, sprzedaży, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, dystrybucji, nadawania, eksponowania i przedstawiania takiego Komunikatu (takich Komunikatów), w całości lub w części, w dowolnych środkach masowego przekazu, w dowolnym formacie lub technologii, znanej teraz lub opracowanej później, a także w dowolny sposób, w tym między innymi do wykorzystania ich w celu promocji, re-klamy, marketingu, organizacji zbytu, publikacji, wykorzystania komercyjnego i pomocniczego, a także z uwzględnieniem nieograniczonego prawa do udzielania sublicencji na takie prawa, bez potrzeby powiadamiania Pana/Pani, dokonywania płatności na Pana/Pani rzecz lub uzyskiwania Pana/Pani pozwolenia (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zabronione przepisami prawa). Niniejszym udziela Pan/Pani również P&G nieograniczonego, obowiązującego na całym świecie, stałego, nieodwołalnego, w pełni opłaconego, wolnego od opłat z tytułu tantiem, podlegającego w całości sublicencjonowaniu i przeniesieniu, prawa do używania Pana/Pani imienia i nazwiska, nicka, nazwy użytkownika, informacji biograficznych, nagrania Pana/Pani głosu, lub dowolnych ilustracji, materiałów fotograficznych lub wideo, portretów, Pana/Pani podobizn lub zdjęć lub wszelkich innych symboli należących do Pana/Pani praw do wizerunku (zwanych łącznie „Pana/Pani Treścią Osobistą”), zawartych w Pana/Pani Komunikacie (Komunikatach), w formie łączonej lub zmienionej lub w inny sposób włączonych do innych dzieł, podlegających prawu autorskiemu, w dowolnych środkach przekazu, formacie lub technologii, znanej obecnie lub opracowanej później, a także w dowolny sposób, w tym między innymi do wykorzystania ich w celu promocji, reklamy, marketingu, organizacji zbytu, publikacji, wykorzystania komercyjnego i pomocniczego, a także z uwzględnieniem nieograniczonego prawa do udzielania sublicencji na takie prawa, bez potrzeby powiadamiania Pana/Pani, dokonywania płatności na Pana/Pani rzecz lub uzyskiwania Pana/Pani pozwolenia (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zabronione przepisami prawa). Oświadcza Pan/Pani również, że zrzeknie się wszelkich obowiązujących autorskich praw osobistych zawartych w Pana/Panie Komunikacie (Komunikatach), wykorzystanym (wykorzystanych) w wyżej określonych celach. Bez ograniczeń dla powyższego, zamieszczenie Komunikatu jest równoznaczne z Pana/Pani zgodą, że P&G może (ale nie ma obowiązku) do udostępnienia Komunikatu online do ogólnego wglądu, z możliwością komentowania (na stronach internetowych P&G lub osób trzecich), do wykorzystania Komunikatów w reklamach online i offline, materiałach marketingowych, promocyjnych i innych materiałach handlowych, a także do powielania, dostosowania i rozpowszechniania Komunikatu we wszelkich środkach przekazu, znanych obecnie lub opracowanych później. Bez względu na powyższe, P&G nie będzie zobowiązana do wykorzystania żadnego Komunikatu lub Komunikatów.

Przesyłając Komunikat niniejszym wyraża Pan/Pani zgodę na publikację, działając w imieniu własnym, swoich następców prawnych, cedentów i przedstawicieli, zabezpiecza Pan/Pani i zwalnia P&G oraz jej pracowników i członków zarządu z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, działań prawnych, z tytułu szkody poniesionej w związku z wykorzystaniem Komunikatu przez dowolny podmiot należący do P&G, w tym bez żadnych ograniczeń z tytułu wszelkich roszczeń o naruszenie praw autorskich, naruszenie prywatności, prawa do wizerunku i do prywatności osobistej lub naruszenia dóbr osobistych. Bez ograniczeń dla powyższego, w żadnym przypadku nie będzie mieć Pan/Pani prawa i zrzeka się Pan/Pani wszelkich prawa do nakazywania, wstrzymywania, interweniowania w związku z wykorzystaniem Komunikatu lub zawartych w nim Pana/Pani treści osobistych oraz do wykorzystywania praw przysługujących P&G z tego tytułu.

Nie jest Pan/Pani zawodowym aktorem. Według Pana/Pani wiedzy, przesłany przez Pana/Panią komunikat, ani żadna jego część nie zostały włączone do żadnego innego materiału reklamowego lub promocyjnego, ani nie zaplanowano ich wykorzystania w ramach żadnego innego materiału reklamowego lub promocyjnego. Obecnie jest Pan/Pani faktycznym użytkownikiem produktów P&G, których dotyczy przesłany przez Pana/Panią Komunikat. Komunikat, który Pan/Pani zamieszcza zostanie przygotowany bez jakiejkolwiek wcześniejszej płatności oraz bez składania Panu/Pani obietnicy dokonania płatności; nie należy również oczekiwać płatności z tytułu zamieszczenia Komunikatu. Zamieszczenie przez Pana/Panią Komunikatu nie będzie się również wiązać z żadnymi wcześniejszymi korzyściami na Pana/Pani rzecz; nie należy również oczekiwać żadnych przyszłych korzyści z tego tytułu, z wyjątkiem możliwości wykorzystania Pana/Pani komunikatu dla celów reklamowych P&G. Oświadczenia złożone przez Pana/Panią w Komunikacie odzwierciedlają Pana/Pani prawdziwą i uczciwą opinię i doświadczenie związane z produktami P&G, które poddaje Pan/Pani swojej ocenie.

Rozumie Pan/Pani, że P&G polega na Pana/Pani powyższych oświadczeniach i zapewnieniach, udzieleniu praw i licencji, i dopuszcza zamieszczenie Komunikatu przez Pana/Panią. Przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że nie może cofnąć ani uchylić praw, licencji, ani pozwoleń udzielonych na podstawie niniejszego dokumentu.

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Wyraża Pan/Pani zgodę, aby wszelkie spory bezpośrednio lub pośrednio wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane były rozstrzygane wyłącznie w sądzie właściwym dla P&G w Polsce. Niniejszym wyraża Pan/Pani nieodwołalną zgodę wyłącznie na właściwość wskazanego sądu do rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli właściwy sądu uzna dowolne z postanowień niniejszej umowy za nieważne, pozostanie to bez wpływu na ważność lub wykonalność innych postanowień. Niniejsza umowa stanowi całokształt porozumienia między Stronami w sprawach nią objętych, zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia między Stronami i może zostać zmieniona wyłącznie w formie pisemnej podpisanej przez obie Strony.

Jeżeli Pan/Pani nie zgadza się z treścią niniejszej umowy lub nie chce, aby Pana/Pani Komunikat został wykorzystany do celów promocyjnych P&G oraz jej marek, w tym między innymi do reklamy online i offline, w materiałach reklamowych związanych z P&G i dowolną jej marką, proszę nie zaznaczać poniższego okienka lub nie wysyłać Komunikatu.